Apriority services, a.s. - Agentúra pre bezpečnosť a ochranu [ Ponuka ]


Ponuka spoločnosti - Apriority services, a.s.

Strážna služba | Služba informátora | Detektívna služba | Technická vybavenosť

Strážna služba

Kontrola osobných motorových vozidiel

 • kontrola vstupu, výstupu a ich evidencia,
 • kontrola dodávaného a vyvážaného tovaru,
 • odoberanie a potvrdzovanie kópii dokladov vyvážajúceho tovaru a ich evidencia,
 • dozor nad parkovacou disciplínou,
 • dozor nad dodržiavaním pravidiel cestnej premávky v areáli objednávateľa.

Kontrola osôb

 • kontrola vstupu a výstupu zamestnancov,
 • kontrola oprávnenosti odchodu zamestnancov v pracovnej dobe,
 • prehliadky  tašiek a príručnej batožiny podľa požiadaviek odberateľa,
 • kontrola a evidencia návštev vypisovanie návštevných lístkov, ohlasovanie návštev
 • usmernenie návštev v rámci režimových opatrení odberateľa,
 • doprovod osôb po objekte.

Kontrola nákladných motor. vozidiel

 • kontrola vstupu, výstupu a ich evidencia,
 • kontrola dovážaného a vyvážaného tovaru podľa dokladov, ich evidencia. 

Kontroly vozidiel pracujúcich v objekte

 • Kontroly vozidiel pracujúcich v objekte
 • evidencia a kontrola povolení k vstupu a výstupu z objektu,
 • kontrola účelu vstupu a výstupu,
 • kontrola dovážaných a vyvážaných vecí, ich evidencia.

Apriority services, a.s.

Strážnik
je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti, je školený z interných smerníc zákazníka, pracovného poriadku spoločnosti Apriority services, a.s., zo smerníc BOZP a požiarnych smerníc. Náplň práce vychádza so smerníc výkonu strážnej služby spoločnosti Apriority services, a.s.

Psovod
strážnik vykonávajúci pochôdzky so strážnym vycvičeným psom.

Dispečer
koordinuje výkon bezpečnostnej služby, sleduje objekt prostredníctvom technických zabezpečovacích systémov, na základe požiadaviek môže obsluhovať zariadenia ako klimatizácia, protipožiarne zabezpečenie, výťahy a pod.

Recepčný/informátor
Náplň práce vychádza zo smerníc výkonu informačnej služby a zahŕňa činnosti ako sú: poskytnutie informácií návštevníkom, prepájanie telefonických hovorov, prijímanie a triedenie pošty a iné. Spolu so strážnikmi je súčasťou bezpečnostného systému.

Zásahová jednotka
mobilná jednotka zasahujúca v prípade krízových situácií, keď je privolaná objektovým strážnikom alebo na základe prijatia núdzového signálu zo zabezpečovacieho zariadenia. Tvoria ju špeciálne vyškolení zamestnanci.

Strážca v administratívnych objektoch
Strážnik, ktorý okrem svojich základných povinností, poskytuje informácie návštevníkom, dohliada na dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych pravidiel objektu.

Veliteľ objektu
koordinuje a riadi jednotlivé zmeny strážnikov, zabezpečuje plynulý chod prevádzky. Vhodný do objektov s väčším počtom bezpečnostných pracovníkov.

Veliteľ zmeny
kontroluje, riadi a zabezpečuje plynulý chod prevádzky počas svojej zmeny. V prípade krízových udalostí zabezpečuje evakuáciu objektu. Vhodný do objektov s väčším počtom bezpečnostných pracovníkov.

Detektív špecialista
vysoko kvalifikovaný bezpečnostný pracovník, ktorý dohliada na dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych pravidiel objektu. Je jazykovo zdatný, má príjemné spoločenské vystupovanie.

Obchodný detektív
zabezpečuje monitorovanie objektu za účelom odhaľovania a zamedzovania odcudzenia tovarov v obchodných jednotkách.

Detektív
vykonáva svoju činnosť spravidla skrytou formou, jedná sa najmä o hľadanie osoby alebo majetku a zisťovanie informácií rôzneho druhu.

Služba informátora

 • obsluha telefónu na vrátnici,
 • kľúčová služba  a evidencia ich vydávania,
 • organizačné zabezpečenie hlásenia mimoriadnych udalostí(poruchy technologických zariadení, atď.),
 • dozeranie na bezproblémový chod v objekte z hľadiska požiarnej ochrany, ochrany verejného poriadku, ochrany podzemných vôd,
 • včasné hlásenie všetkých neobvyklých a havarijných stavov,
 • obsluha  /EPS/   ochrana   požiarnej signalizácie,
 • obsluha  /EZS/  obsluha a zásahy pri narušení,
 • zodpovednosť za požiarnu ochranu počas  výkonu služby v zmysle zákona o požiarnej ochrane, prípadná účasť na likvidácii požiaru v zmysle zákona,
 • včasné hlásenia o poruchách a závadách /voda, plyn, kúrenie, elekt. energia a pod./,
 • evidencia služieb, denné hlásenie o mimoriadnych udalostiach.

Pre každý objekt navrhneme bezpečnostný projekt, kde zhodnotíme terajší stav bezpečnosti, poukážeme na možné riziká a navrhneme bezpečnostné opatrenia.

Detektívna služba

Detektívne služby a postupy vykonávame v súlade so záujmami klienta v rozsahu jeho pokynov a splnomocnení. Detektívna služba sa spravidla vykonáva skrytou formou, ide najmä o hľadanie osoby alebo majetku a zisťovanie informácií rôzneho druhu. Jednou z foriem detektívnej služby, ktorú poskytujeme, sú monitorovacie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste. Činnosť obchodných detektívov sa vykonáva najmä v predajných jednotkách /hypermarkety, obchodné domy, predajne/ za účelom sledovania osôb na zamedzenie a odhalenie odcudzovania tovaru.

Mimoriadnu pozornosť v našej spoločnosti venujeme výberu našich zamestnancov, ich príprave, kontrole výkonu služby a pravidelnému vyhodnocovaniu situácie spolu s klientom.

  Ponúkame aj ďalšie formy detektívnej služby ako:
 • pátracie služby po osobách a veciach,
 • spolupráca s finančnými ústavmi pred uzavretím zmlúv,
 • pomoc občanom pri riešení ich problémov (rodinných, majetkových, osobných) a ich usmernení pri riešení,
 • operatívna pomoc podnikateľom pred uzatvorením zmluvy,
 • získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávok,
 • vyhľadávanie protiprávneho konania ohrozujúceho obchodné tajomstvo,
 • zisťovanie skutočností, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok pred súdom alebo správnym orgánom,
 • získavanie údajov o osobnom stave občana a získavanie informácií o konaní fyzickej alebo právnickej osoby a ich majetkových pomeroch.

Technická vybavenosť

Prostredníctvom technickej služby zabezpečujeme:
zabezpečovacie systémy alebo poplachové systémy slúžiace na ochranu majetku a osoby pred neoprávnenými zásahmi vrátane systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte i v jeho okolí.

Naša spoločnosť zabezpečovala technickú službu prostredníctvom špecializovaných technikov už od svojho vzniku. Dlhoročné odborné skúsenosti v oblasti projektovania, dodávok a montáží elektronických zabezpečovacích systémov a kamerových systémov sú dostatočnou zárukou pre kvalitné, spoľahlivé a bezpečné riešenia. Výhodná je kombinácia strážnej služby doplnená technickými prostriedkami ochrany objektu. Používaním technických prvkov zabezpečenia vrátane kamerových systémov sa podstatným spôsobom skvalitňuje výkon strážnej služby.

Po dohode s klientom optimalizujeme rozsah a štruktúru opatrení na zabezpečenie komplexnej ochrany objektu s cieľom ich maximálnej efektivity pri zachovaní dohodnutého rozpočtu klienta.

  Hlavné výhody technického zabezpečenia objektu:
 • nízke zriaďovacie náklady,
 • možnosť použitia v interiéri aj exteriéri,
 • rýchle vyhodnotenie narušenia chráneného priestoru,
 • nízke prevádzkové náklady.

Apriority services, a.s.

Po dohode s klientom optimalizujeme rozsah a štruktúru opatrení na zabezpečenie komplexnej ochrany objektu s cieľom ich maximálnej efektivity pri zachovaní dohodnutého rozpočtu klienta.

Mimoriadnu pozornosť v našej spoločnosti venujeme výberu našich zamestnancov, ich príprave, kontrole výkonu služby a pravidelnému vyhodnocovaniu situácie spolu s klientom.

Po dohode s klientom optimalizujeme rozsah a štruktúru opatrení na zabezpečenie komplexnej ochrany objektu s cieľom ich maximálnej efektivity pri zachovaní dohodnutého rozpočtu klienta.

Kontakt

Apriority services, a.s.
Lazaretská 3/A
Bratislava – mestská časť Staré mesto 811 08 e-mail: office@apriority.services