Apriority services, a.s. - Agentúra pre bezpečnosť a ochranu [ Hlavná stránka ]

Apriority services, a.s.

Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť Apriority services, a.s. je právnickou osobou so 14 ročnými skúsenosťami v oblasti prevádzkovania bezpečnostnej služby. Je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, odd. Sa, vložka číslo 5601/B a má vydanú licenciu Krajským úradom Policajného zboru číslo PS – 000 718. Je teda odborne kvalifikovanou právnickou osobou oprávnenou vykonávať činnosti stanovené zákonom č. 473/2005 Z. z.. v jeho platnom znení.

Odborná spôsobilosť a personálne zabezpečenie

Požadovanú odbornú kvalifikáciu má vedenie spoločnosti i všetci jej zamestnanci /preukaz odbornej spôsobilosti/ s výnimkou zamestnancov zabezpečujúcich obslužné činnosti.

Spoločnosť Apriority services, a.s. zamestnáva len osoby, ktoré sú bezúhonné a spoľahlivé, dosiahli minimálne vek 20 rokov, sú spôsobilé na právne úkony, odborne a zdravotne spôsobilé, pričom sa orientujeme prevažne na osoby v mladšom a v strednom veku, bývalých príslušníkov Policajného zboru a Armády SR, prípadne pracovníkov so skúsenosťami z bezpečnostných služieb.

Pri prijímaní uchádzač prechádza výberovým konaním. Počas výberového konania sa s každým uchádzačom vykonáva podrobný pohovor, pri ktorom sa overuje vhodnosť pre výkon povolania, osobný  prístup k požadovanej práci a povahové vlastnosti. Dôležitú úlohu pri výbere zohráva predchádzajúca prax, fyzický stav a schopnosť zvládnuť a samostatne riešiť aj náročné situácie počas výkonu strážnej služby.

Zamestnanci spoločnosti Apriority services, a.s. sa pravidelne raz za 6 mesiacov zúčastňujú školenia o obsahu interných smerníc. Každý zamestnanec je tak oboznámený s pracovným poriadkom, so smernicou o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, smernicami pre výkon služby a pod.

Povinnosti našich zamestnancov sú individuálne špecifikované v smerniciach pre výkon služby, ktoré sú spracované v spolupráci s klientom pre každý chránený objekt zvlášť.

Definujú činnosti týkajúce sa:

  • ochrany majetku, života a zdravia osôb,
  • informačnej činnosti,
  • protipožiarnych a protihavarijných opatrení,
  • kontroly osôb a materiálu,
  • obchôdzkovej činnosti,
  • zvládnutia mimoriadnych situácií a pod.

Apriority services, a.s.

Po dohode s klientom optimalizujeme rozsah a štruktúru opatrení na zabezpečenie komplexnej ochrany objektu s cieľom ich maximálnej efektivity pri zachovaní dohodnutého rozpočtu klienta.

Mimoriadnu pozornosť v našej spoločnosti venujeme výberu našich zamestnancov, ich príprave, kontrole výkonu služby a pravidelnému vyhodnocovaniu situácie spolu s klientom.

Po dohode s klientom optimalizujeme rozsah a štruktúru opatrení na zabezpečenie komplexnej ochrany objektu s cieľom ich maximálnej efektivity pri zachovaní dohodnutého rozpočtu klienta.

Kontakt

Apriority services, a.s.
Lazaretská 3/A
Bratislava – mestská časť Staré mesto 811 08 e-mail: office@apriority.services